Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Gegevens aanbieder

Rebecca’s Lifestyle 
Oude Hoevenweg 87
7671 PH  Vriezenveen 

Tel: 0031 (0)6 51 38 80 33

E-mailadres: info@rebeccaslifestyle.nl 
Website: www.rebeccaslifestyle.nl 

KvK-nummer: 80602800
BTW-nummer: NL003465709B12

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rebecca’s Lifestyle en op elke tot stand gekomen order via de webwinkel van Rebecca’s Lifestyle en overige bestellingen tussen Rebecca’s Lifestyle en de klant.
 2. Door het plaatsen van een bestelling op de website van Rebecca’s Lifestyle geeft de klant te kennen met deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en het privacy beleid akkoord te gaan.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Het aanbod van Rebecca’s Lifestyle is vrijblijvend. Rebecca’s Lifestyle is gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 2. Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. Foto’s en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van technische problemen binden Rebecca’s Lifestyle niet.
 4. Alle beschrijvingen, specificaties en afbeeldingen in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Rebecca’s Lifestyle en een klant komt tot stand nadat een bestelling via de webwinkel is geplaatst, waarmee de klant deze algemene voorwaarden en het privacy beleid heeft geaccepteerd.
 2. Rebecca’s Lifestyle kan, binnen de wettelijke kaders, onderzoeken of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Rebecca’s Lifestyle is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen.
 3. Rebecca’s Lifestyle treft passende technische maatregelen met betrekking tot de veiligheid van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving en beveiligde betaalmogelijkheden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van Rebecca’s Lifestyle heeft de klant de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel. 

 1. De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken.
 2. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Rebecca’s Lifestyle retourneren, conform de door Rebecca’s Lifestyle verstrekte instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Rebecca’s Lifestyle. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels de verstrekte instructies welke vermeld staan op de pakbon of het Herroepingsformulier.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 3 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.
 5. De klant heeft recht op terugstorting van het volledige aankoopbedrag inclusief de bezorgkosten. Voorwaarde hierbij is dat het artikel reeds terug ontvangen is door Rebecca’s Lifestyle. Enkel de kosten van de terugzending komen voor rekening van de klant. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering of ruiling zullen door Rebecca’s Lifestyle zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald.
 6. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
 7. Meer informatie rondom de procedure is te vinden op de pagina Ruilen en retourneren.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:

 • Reeds gebruikte artikelen en gedragen of gewassen kleding;
 • Artikelen met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen;
 • Artikelen waaruit het label verwijderd is;
 • In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen.

Artikel 7 – Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van Rebecca’s Lifestyle zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend.
 3. Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten. 
  Rebecca’s Lifestyle is nimmer verplicht het artikel volgens eventuele foutieve prijzen te leveren.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL, PayPal of Klarna achteraf betalen. 
 2. Bij betaling via iDEAL of PayPal is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. 
  Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling.
 3. Rebecca’s Lifestyle behoudt zich het recht voor één of meerdere van bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.
 4. Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Rebecca’s Lifestyle de order goed ontvangen heeft.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeld betaalgegevens onverwijl aan Rebecca’s Lifestyle te melden.

Artikel 9 – Levering en verzending

 1. Rebecca’s Lifestyle neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van orders.
 2. Rebecca’s Lifestyle streeft ernaar een bestelling binnen 48 uur na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van de genoemde verzendtermijn zal Rebecca’s Lifestyle dit zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar maken per e-mail. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijving van de termijn geeft de klant geen recht op annulering van de bestelling of schadevergoeding.
 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 5. Alle bestellingen gedaan bij Rebecca’s Lifestyle worden verzonden via PostNL.  
 6. Wanneer er bij een bestelling artikelen zitten met een langere levertijd (dit wordt altijd uitdrukkelijk bij het artikel vermeld), dan wordt de volledige bestelling verzonden op het moment dat deze compleet is. Op verzoek kan Rebecca’s Lifestyle de overige artikelen eerder verzenden, maar dan worden er voor de nalevering opnieuw verzendkosten in rekening gebracht.
 7. Indien een bestelling vertraging ondervindt of niet uitgevoerd kan worden, zal Rebecca’s Lifestyle het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 8. Wanneer een artikel in pre-order besteld kan worden, staat dit altijd duidelijk vermeld bij het artikel. De verwachte levertijd wordt dan aangegeven. Aan een pre-order kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan altijd zijn dat een artikel niet (of later) uitgeleverd wordt. Uiteraard vervalt dan de order en vindt restitutie van de betaling plaats.

Artikel 10 – Garantie

Rebecca’s Lifestyle staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Rebecca’s Lifestyle doet haar uiterste best privacy gegevens te beschermen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Rebecca’s Lifestyle daar niet aansprakelijk voor. In het privacy beleid lees je welke gegevens Rebecca’s Lifestyle van jou verzamelt op het moment dat je onze website gebruikt of een bestelling bij ons plaatst en waarom we deze gegevens verzamelen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Rebecca’s Lifestyle, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Rebecca’s Lifestyle om deze de kans te geven de klacht zo goed mogelijk op te lossen en indien nodig in overleg te treden met de leverancier van het artikel.
 3. In geval van een geschil of een klacht zal Rebecca’s Lifestyle deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Rebecca’s Lifestyle en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

© Rebecca’s Lifestyle 

Opgesteld op 1 juni 2022. Wijzigingen voorbehouden.